regulamin

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO
aktualizacja 1.IX.2023

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Stowarzyszenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Talent” Poznań zwany w dalszej części Regulaminu Klubem działa na podstawie statutu Klubu oraz regulaminu.
2. Warunki przyjęcia do Klubu:
     - wypełnienie i podpisanie deklaracji klubowej,
3. Rezygnacja z klubu tylko w formie pisemnej lub e-mail na biuro@ukstalentpoznan.pl obowiązuje trzy miesięczny okres wypowiedzenia

Rozdział II. CELE DZIAŁALNOŚCI KLUBU.
1. Propagowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do uprawiania piłki nożnej przez zawodników Klubu oraz do stałego podnoszenia ich poziomu sportowego.
3. Prowadzenie szkolenia wyczynowego i rekreacyjnego zawodników Klubu.
4. Organizowanie obozów sportowych i zgrupowań dla zawodników.

Rozdział III. SKŁADKI KLUBOWE.
1. Opłaty za treningi są ustalane na:
     – 185 zł /miesięcznie grupy Żaki i starsi 2x w tygodniu zajęcia po 60 min w swoich grupach wiekowych
     – 140 zł /miesięcznie grupy Skrzaty i młodsi 2x w tygodniu zajęcia po 45 min w swoich grupach wiekowych
     – 100 zł /miesięcznie grupy szkolne 2x w tygodniu zajęcia po 30 min na terenie szkoły
     – 60 zł /miesięcznie grupy przedszkolne raz w tygodniu zajęcia po 30 min na terenie przedszkola
2. Wniesienia opłat za szkolenie dokonujemy przelewem na konto klubowe BNP Paribas 52 1750 0012 0000 0000 3047 4821 Tytuł przelewu: unikalny numer nadany w football Academy Manager dla grup szkolnych i przedszkolnych wpisujemy imię nazwisko dziecka + rok urodzenia nazwę szkoły lub przedszkola
3. Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc. .
4. Opłaty miesięczne są stałe, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu oraz faktycznych obecności na zajęciach.
5. W przypadku długotrwałej kontuzji, choroby lub przypadków losowych skutkującej dłuższą nieobecnością na treningach Klub może obniżyć lub odstąpić od pobierania opłaty za szkolenie za okres nieobecności po złożeniu pisemnego wyjaśnienia wraz ze zwolnieniem lekarskim .
6. Zaleganie we wpłatach składek klubowych skutkuje brakiem możliwości udziału w treningach oraz zastosowaniem przepisów kodeksu prawa cywilnego

Rozdział IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH.
1. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w treningach jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych,
2. Wniesienie składki klubowej do 10-go każdego miesiąca,
3. Posiadanie odpowiedniego stroju sportowego,
4. Zgoda rodzica/opiekuna na odbiór dziecka z sali przedszkolnej na czas trwania zajęć przez trenera reprezentującego UKS Talent Poznań i prowadzącego zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej na terenie przedszkola.